ارسال وسایل مورد نیاز برپایی موکب به کربلای معلی

به منظور برپایی موکب وفاق سبز علوی در ایام اربعین حسینی در کربلای معلی، در تاریخ 97/7/14 کلیه وسایل مورد نیاز، به آن محل ارسال گردید.