تامین هزینه درمان آقا ابوالفضل

پدر ايشان بدليل مصرف مواد مخدر،اوردوز کرده و فوت شده اند.مادرشان کارخدمات منازل و نظافت انجام میدهد. یک خواهر محصل دارد. عضویت هیچ ارگان خیری را ندارند.در یک منزل استیجاری ساکن هستند و درآمد مادرشان برای گذران زندگی بسیار کم است.آقا ابوالفضل مشکل تشنج و صرع دارد که از کودکی تحت درمان است و دارو درمانی میکند.ایشان جهت تامین هزینه های داروی خود نیازمند یاری شما خوبان است.شما خیر گرامی می توانید با مشارکت در تأمین هزینه های درمانی ، یاری دهنده این خانواده آبرومند باشید مبلغ مورد نیاز 580.000 تومان

مبلغ مورد نیاز : 580 هزار تومان               مبلغ تامین شده توسط خیرین : 580000 تومان               مبلغ تامین شده توسط بنیاد : 0 تومان                 می خواهم کمک کنم